Language Assistance Information

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the care we are providing.

Spanish: Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Arabic:         سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان التي نقدمھا.

Chinese: 我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Syriac/Assyrian: ܢܰܢܝ݂ܺܕܝ݂ܺܬܥ݂ܒܰܣܶܢ݁ܕܐ݂ܳܬܳܥ̈ܣܰ݁ܦܐ݂ܳܬܳܝܢܳܢ̈ܘܰܗ݂ܬܶܡܘ݂ܽܒܳܝܰܛܡܰܠܐ݂ܳܬܳܫܡ̈ܫ݂ܶܬܐ݂ܳܬܳܝ̈ܢܳܢܳܫܶܠܢܳ݁ܓܰܡܐܳ̈ܫܳܢ̱ܢܝܶܠܝܰܐܢܝܺܠܠܰܡܡܰ݁ܕܐܶܢܳ̈ܫܶܠܢܰܢܝܺܪ݁ܒܝܰܣܡ݂ܰܕܥܰܡܫܶܡܠ݂ܕܰ݁ܟܢܰܢܝܺܚܠܳ݁ܦܢܝܶܠܳܗܠܳ݁ܕܝܺܠܠܰܡܡܐܳܢܳܫܶܠܐܳܝܳܫܝܺܠܶ݁ܓ

ܢܶܐ݂ܬܝܺ݁ܟܘܰܐܠܰܥ݂ܬܘ݂ܽܦܝܺܨܰܝܐ̈ܢ

Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Albanian: Do të marrim hapa të arsyeshëm për të ofruar shërbime falas për asistencë gjuhësore për njerëzit që flasin gjuhë që ka të ngjarë të dëgjojmë në punën tone dhe që nuk flasin anglisht aq mire sa të flasin me ne për kujdesin dentar që ofrojmë.

Korean: 저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Polish: Będziemy podejmować stosowne kroki, by zapewnić bezpłatne usługi wsparcia językowego dla ludzi, którzy rozmawiają językami, które my chcielibyśmy słyszeć w naszym gabinecie i dla tych, którzy nie mówią po angielsku na tyle dobrze, aby rozmawiać z nami o opiece stomatologicznej, którą zapewniamy.

German: Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

Italian: Adotteremo le misure ragionevoli per fornire servizi di assistenza linguistica gratuiti a coloro che parlano lingue che sentiamo spesso sul posto di lavoro e che non parlano inglese abbastanza bene da poter discutere della cura dentale che stiamo fornendo.

Japanese: 実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Russian: Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Serbo-Croatian: Предузећемо разумне кораке да обезбедимо бесплатну преводилачку помоћ за особе које говоре језике са којима се током рада чешће сусрећемо, а који не говоре енглески довољно добро да би могли да разговарају са нама о стоматолошкој услузи коју пружамо.

Tagalog: Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Bengali: আমরা যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে যারা ভাষায় কথা আমরা আমাদের অভ্যাস শুনতে করার সম্ভাবনা থাকে এবং যারা ইংরেজি ভাল ডেন্টাল যত্ন আমরা প্রদান করা হয় সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলতে যথেষ্ট বলতে পারি না মুক্ত-এর ইনচার্জ ভাষা সহায়তা সেবা প্রদান করা হবে.